My NobelProcera® spaaractie

In samenwerking met tandtechnische labo's uit België en Luxemburg


REGLEMENT NobelProcera® Partnerprogramma
geldig vanaf 16/10/2008

1. Definities

NobelProcera® spaarkaart (hierna: spaaractie): online spaarkaart, verbonden aan één tandarts(en)praktijk, waarop NobelProcera® punten worden verzameld.
Kaarthouder (hierna: houder): tandarts in België of Luxemburg verblijvend, die toetreedt tot het programma.
Programma: Het NobelProcera® partnerprogramma.
Partnerbedrijven: tandtechnische bedrijven in België of Luxemburg gevestigd.

2. Inleiding

2.1 Het NobelProcera® partnerprogramma wordt geëxploiteerd in België door Nobel Biocare N.V., Industriezone Groot-Bijgaarden, Zone Maalbeek, Roekhout 17, 1702 Groot-Bijgaarden.
2.2 Het NobelProcera® partnerprogramma laat aan de spaarkaarthouders toe een korting in de vorm van producten/een kredietnota te bekomen op basis van de verzamelde NobelProcera® punten.

3. Voorwaarden voor toetreding tot het programma

3.1 Om te kunnen toetreden dient u zich te registreren via mynobelprocera.be. De houder kan ten allen tijde zijn gegevens laten aanpassen.
3.2 Er wordt één online spaarkaart per klant geopend, waarop NobelProcera® punten worden gespaard. De spaarkaart en de filenummers zijn strikt persoonlijk en onoverdraagbaar.
3.3 Bij wangebruik van de filenummers door de niet gerechtigde eigenaar van de filenummer, heeft Nobel Biocare het recht om de punten en de account te verwijderen uit het spaarkaartprogramma.
3.4 Bij het inactief zijn van de spaarkaart gedurende 3 jaar, wordt de account verwijderd.

4. Kenmerken van de spaaractie

4.1 Elk NobelProcera® product wordt gekenmerkt door een uniek NobelProcera® filenummer. De online spaarkaart is bestemd om NobelProcera® filenummers, verzameld via de partnerbedrijven, electronisch te registreren. Na validatie door NOBEL BIOCARE wordt de tegenwaarde in punten op de spaarkaart bijgeschreven.
4.2 Enkel filenummers van NobelProcera® producten geproduceerd op het Belgisch-Luxemburgse grondgebied worden aanvaard.
4.3 Eén verworven punt staat gelijk aan één euro.
4.4 Het saldo kan opgenomen worden vanaf 50 punten. De punten kunnen ingewisseld worden onder vorm van een kredietnota of een product uit de My NobelProcera online catalogus. De houder ontvangt dan een factuur voor het gekozen product samen met een kredietnota. Hij heeft het product aangeschaft met het puntensaldo.
4.5 Het aantal punten dat ieder NobelProcera® product vertegenwoordigt, wordt aan de houder medegedeeld, via de internetsite www.mynobelprocera.be of via algemene communicatie.
4.6 De producten zijn beschikbaar voor alle klanten en aan de vermelde prijzen.
4.7 De filenummers blijven 1 jaar geldig. Zodra geïmporteerd op de spaarkaart moeten deze binnen de 24 maanden worden opgenomen.

5. Consultatie van het puntensaldo

5.1 De toegekende en verwerkte NobelProcera® punten worden minstens éénmaal per maand bijgeschreven op de spaarkaart. 5.2 Het saldo van de verzamelde NobelProcera® punten kan geconsulteerd worden op de spaarkaart.

6. Bescherming van de private levenssfeer

6.1 De verantwoordelijke voor de verwerking van het NobelProcera® bestand is NOBEL BIOCARE N.V., Industriezone Groot-Bijgaarden, Zone Maalbeek, Roekhout 17, 1702 Groot-Bijgaarden.
6.2 NOBEL BIOCARE verbindt zich er toe ten aanzien van de Houder volgende principes te respecteren:

  • De persoonlijke gegevens zullen worden aangewend voor administratieve doeleinden en voor het beheer van het programma: toekenning en registratie van NobelProcera® punten. Deze gegevens zullen eveneens toelaten om de houder op regelmatige tijdstippen te informeren inzake de activiteiten en interessante aanbiedingen van NOBEL BIOCARE. Deze persoonsgegevens worden niet medegedeeld aan derde ondernemingen. De houder beschikt ten allen tijde over een recht van toegang en verbetering van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben.
  • De houder die enkel het puntenoverzicht wenst te bekomen en dus geen enkele andere vorm van post of mailings voor promotionele doeleinden, wordt verzocht NOBEL BIOCARE hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.

7. Opzegging en wijziging

7.1 NOBEL BIOCARE behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van uitgifte van NobelProcera® punten of zelfs om het NobelProcera® partnerprogramma te beëindigen zonder voorafgaandelijke melding.
7.2 De houder kan op elk ogenblik zijn deelname aan het spaarprogramma beëindigen. De login zal gedeactiveerd worden en de rekening gesloten. De NobelProcera® punten die geldig werden bekomen, blijven geldig tot één (1) maand na de sluiting van de rekening. Deze zijn niet overdraagbaar

8. Algemene bepalingen

8.1 Deze Algemene Voorwaarden kunnen door NOBEL BIOCARE op elk ogenblik gewijzigd worden, mits voorafgaandelijke informatie aan de houders.
8.2 Elke briefwisseling met betrekking tot het NobelProcera® partnerprogramma dient aan NOBEL BIOCARE te worden geadresseerd op het onderstaande adres: NOBEL BIOCARE, Industriezone Groot-Bijgaarden, Zone Maalbeek, Roekhout 17, 1702 Groot-Bijgaarden.